Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidade técnica, non recaba ni cede datos de carácter persoal dos usuarios sin o seu coñecemento. Sin embargo, contén ligazóns a sitios web de terceiros con políticas de privacidade alleas á de Emalcsa que vostede poderá decidir se acepta ou non cando acceda a eles.
Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración do seu navegador, na nosa Política de cookies
Aceptar Denegar Configurar
A nosa empresa

A nosa empresa

Somos unha empresa municipal comprometida coa eficacia e a calidade do servizo

A Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) é unha sociedade anónima de propiedade municipal que xestiona de xeito directo o ciclo integral da auga na cidade da Coruña e a súa área metropolitana. A devandita xestión inclúe a captación, potabilización e distribución da auga e a posterior recollida das augas usadas, a súa depuración e a súa devolución ao medio natural.

Así mesmo, EMALCSA asume as tarefas de mantemento, limpeza e reparación das instalacións da rede de sumidoiros e a rede sanitaria, a concesión e establecemento de acometidas para a subministración de auga e colabora co Concello da Coruña na xestión e prestación doutros servizos municipais.

A actividade de EMALCSA implica unha capacidade total de tratamento de case 77 millóns de metros cúbicos de auga e un numero de clientes directos superior aos 137.000. A través das súas distintas liñas de actividade relacionadas coa auga, EMALCSA presta servizo a unha poboación que supera os 400.000 habitantes dos municipios da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Bergondo e Carral.

Estrutura da propiedade

EMALCSA é unha sociedade mercantil municipal que adopta a forma de sociedade anónima e que se rexe polos seus propios estatutos e polas disposicións legais que en cada momento lle foran aplicables. Ao ser unha sociedade de titularidade municipal, o seu capital non pode ser alleado nin destinado a finalidade distinta da do seu obxecto social.

 • Data última modificación: 10 de xuño de 2002

 • Capital social (€): 601.100

 • Número de accións: 100 nominativas

Órganos de goberno

A Xunta Xeral de EMALCSA é o órgano de goberno e está constituída polos membros da Corporación Municipal da Coruña. Ningún dos membros posúe accións da sociedade.

PRESIDENTA

 • Excma. Sra. Dona Inés Rey García

MEMBROS DA XUNTA XERAL

 • Don José Manuel Lage Tuñas

 • Dona Eudoxia Neira Fernández

 • Don Gonzalo Henrique Castro Prado

 • Dona Nereida María Canosa Domínguez

 • Don Francisco Dinís Díaz Gallego

 • Dona Noemí Díaz Vázquez

 • Don Manuel José Vázquez Martínez

 • Dona Diana María Sobral Cabanas

 • Don Juan Ignacio Borrego Vázquez

 • Dona Montserrat Paz Romero

 • Don Miguel Lorenzo Torres

 • Don Roberto Rodríguez Martínez

 • Dona Rosalía López Sánchez

 • Dona Judit Fontela Baró

 • Dona Susana Catalán Morcillo

 • Don Gonzalo Mora do Campo

 • Don Carlos San Claudio Yáñez

 • Dona Carmen María No Varela

 • Don Roberto García Fernández

 • Don José Ramón Amado de la Fuente

 • Don Antonio Deus Álvarez

 • Don Roberto Luis Coria Andrade

 • Don Francisco Xesús Jorquera Caselas

 • Dona Avia Veira González

 • Dona María Mercedes Queixas Zas

 • Don David José Soto Díaz


SECRETARIO

 •  Don Manuel José Díaz Sánchez

INTERVENTOR

 • Don Ángel Murado Codesal

O Consello de Administración é o máximo órgano de decisión, supervisión e control de EMALCSA, con plenas facultades de dirección, xestión e execución respecto da sociedade. Entre as súas tarefas máis significativas atópanse orientar a política da compañía, avaliar a xestión da Dirección Xeral, adoptar decisións relevantes da sociedade e servir de enlace cos membros da Xunta Xeral.

PRESIDENTA

 • Excma. Sra. Dona Inés Rey García

SECRETARIO

 • Don Manuel José Díaz Sánchez

VOCAIS

 • Don José Manuel Lage Tuñas

 • Dona Noemí Díaz Vázquez

 • Don Gonzalo Henrique Castro Prado

 • Don Miguel Lorenzo Torres

 • Don Roberto Rodríguez Martínez

 • Dona Rosalía López Sánchez

 • Dona Judit Fontela Baró

 • Don Francisco Xesús Jorquera Caselas


INTERVENTOR

 • Don Ángel David Murado Codesal

ASISTEN AO CONSELLO

 • Don Jaime Castiñeira de la Torre

 • Dona Carmen Ulloa Ayora

Estrutura operativa

A Dirección Xeral ten ao seu cargo a dirección e administración activa da empresa.

DIRECTOR XERAL

 • Sr. D. Jaime Castiñeira de la Torre

 

 

Bo goberno

O bo goberno é unha peza fundamental na política de responsabilidade corporativa de EMALCSA.

Como elementos de control existen:

 • Auditoría anual independente conforme á Lei de Sociedades de Capital.

 • Control interno e fiscalización pola Intervención Xeral do Concello da Coruña, de acordo co artigo 213 e seguintes da Lei de Facendas Locais.

 • Dobre control externo do Tribunal de Contas e do Consello de Contas conforme ao artigo 223 de Lei de Facendas Locais.

Misión e valores

Misión

 • Garantir a clientes e usuarios a subministración e/ou servizo correspondente a unha ou varias das etapas do Ciclo Integral da Auga nas mellores condicións de cantidade, calidade e prezo.

 • Asegurar a satisfacción da demanda futura do servizo en todas as etapas do Ciclo Integral da Auga nas condicións requiridas polos clientes e usuarios.

 • Apoiar a prestación ou a xestión doutros servizos públicos no Concello da Coruña.

Visión

 • Contar coa confianza plena de todas as partes interesadas na xestión do Ciclo Integral da Auga.

 • Ser referente tecnolóxico e de servizo entre empresas xestoras de auga.

 • Ampliar a prestación dos servizos do Ciclo Integral da Auga.

 • Servir como modelo de xestión entre as empresas municipais.

Valores

 • Atención personalizada e compromiso de servizo que respondan ás necesidades específicas de cada cliente.

 • Liderado tecnolóxico e operativo a través do desenvolvemento de métodos e sistemas que garanten tanto o control de procesos coma o logro de resultados.

 • Fomento do desenvolvemento profesional dos traballadores da organización, con especial atención á súa formación, para conseguir equipos multidisciplinares e con alto nivel de competencia.

 • Xestión dos recursos humanos da organización conforme aos principios de mérito, equidade e igualdade de oportunidades.

 • Compromiso co desenvolvemento sustentable e a protección do medio.

 • Coordinación con institucións públicas e privadas na busca activa da máxima eficacia e eficiencia das actuacións.

 • Mellora continua como criterio de xestión asumido por todos os niveis da organización.

Actividade

Dende a súa fundación, EMALCSA centrou a súa actividade en responder ás necesidades de servizo do Ciclo Integral da Auga. Na actualidade, a empresa dispón de equipo e recursos para desenvolver as seguintes funcións:

 • Captación, potabilización e distribución de augas potables.

 • Análise e control da calidade das augas en todas as fases do Ciclo Integral da Auga.

 • Análise e control da calidade da auga nas piscinas de uso público.

 • Mantemento e limpeza de redes de abastecemento e saneamento.

 • Xestión de clientes: contratación, lectura de contadores, facturación, cobro e atención ao cliente para o abastecemento e saneamento de augas.

 • Transporte e depuración de augas residuais.

Esta capacidade de servizo desenvólvese de xeito específico para diversas administracións públicas, ás que EMALCSA atende en diferentes etapas do ciclo.

Distribución territorial de actividades

Transparencia e bo goberno

EMALCSA pon a disposición dos cidadáns a información referente á súa actividade en virtude da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, que ten como obxectivo ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, recoñecer e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento. EMALCSA publica toda a información relevante para cumprir esta lexislación: